Harper Praises Jerusalem. 

.שבחי ירושלים בנבל

רבואות רבות של סיבות יש לתור את העיר הנפלאה

שכל אימת שאני שוהה בישראל איני שבע מלתור

את העיר הנפלאה שמעטות ביופיין ובעיניינן

ושבנוסף שזורה בכל עת בחיי

בזמנו הבאתי לכם את דמותה הנלבבת של

פורטת עלי נבל בכניסה לשער יפו של

העיר העתיקה

עתה מציג בפניכם את אותו ציור אך בשינויים

שהוספתי על הציור המקורי  זה מול זה 

זהו למעשה ציור על רפרודוקציה בהגדלה של

הציור המקורי שעליו המשכתי וציירתי את מה

שנראה לי ראוי ליותר פירוט, הדגשה ונופך

 שעלה ברצוני

אז להלן מביא לכם את הציור

בשני הגרסאות שלו

יש עוד סיבה טובה לתור את עירי הנפלאה

קונצרט נדיר ואיכותי המשובב את

העין האוזן והלב

 נכון הוא שבכל עיר יש הופעות אמנים

אולם לעיתים בירושלים אפשר למצוא

הופעות הקשורות לירושלים

 

בתוך שער יפו על בימת אבן הבנויה כבר

מאות שנים נמצא מקום אידיאלי מוצל וקריר

למיקום של נגנית הפורטת עלי נבל

כל הנכנס או יוצא בשער זה חולף על פניה

אולם אך מעטים עוצרים להנות מנגינתה

שאני יכול להעיד שהיא נפלאה

ועוד הרבה פחות מהאנשים מביעים

את הוקרתם בכסף

ואני שמקפיד לקיים עניי עירך קודמים על אחת

כמה וכמה לטורחים להנעים את זמני ולתת תמורה

תופעה נדירה ביותר במקומותינו

297X420  mm

Soft Pastel drawing on paper.                                                                              .ציור פסטל רך על נייר

Harper Praises Jerusalem. Lorberboim Soft Pastel Painting.

343X489  mm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *